Jdi na obsah Jdi na menu

Kazuisitka drogově závislé dívky

OBSAH

 

Kazuistka                                                                                                                          

Vhodné sociální služby                                                                                                  

Konkrétní zařízení poskytující sociální služby                                                             

Zhodnocení situace klientky                                                                                          

Použitá literatura a internetové zdroje                                                                                                 

KAZUISTIKA

 

Erika, 19 let, čtyři roky užívá nitrožilně pervitin. Erika původem pochází ze Slovenska. Ke zneužívání omamných látek se dostala zhruba ve 12 letech, kdy s kamarádkami ze ZŠ začaly čichat toluen. Její o 3 roky starší bratr v té době začal zneužívat opiáty.

Když bylo Erice 14 let, rodiče se rozhodli s dětmi přestěhovat ze Slovenska do Prahy, aby rodina změnila prostředí a děti nebyly pod vlivem špatného okolí. V Praze se zprvu situace zdála lepší, Eričin bratr si však brzy našel opět cestu mezi uživatele návykových látek a začal užívat pervitin. Brzy poté ho začala užívat i Erika, ve věku 15 let. Začala díky tomu zanedbávat školní docházku, toulala se, často nepřišla několik dnů domů. Byla přijata na učiliště, tam ale nenastoupila.

Odešla z domu a začala se stýkat jen s narkomany a bydlela v bytě se svým přítelem, který vyráběl pervitin. Přístup k droze tedy měla velmi lehký.  V šestnácti letech byla umístěna v diagnostickém ústavu pro dívky, ale několikrát z něj utekla. Momentálně přespává většinou po bytech obývaných dalšími narkomany a na drogy si vydělává prostitucí a krádežemi.

 

 

VHODNÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

Jelikož je klientka uživatelkou pervitinu, budou pro ní vhodné následující služby, které se zabývají právě sociální pomocí pro uživatele nelegálních návykových látek:

 

-          terénní programy

§ 69 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů stanoví (dále jen „zákon“), že terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně.

§ 69 odst. 2 zákona stanoví, že služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

-          kontaktní centra

Zákon stanoví v § 59 odst. 1, že kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek.   § 59 odst. 2 zákona říká, že služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) sociálně terapeutické činnosti,

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

 

-          terapeutické komunity

Zákon stanoví § 68 odst. 1: Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života.

Zákon § 68 odst. 2 zakotvuje, že služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí stravy,

b) poskytnutí ubytování,

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

d) sociálně terapeutické činnosti,

e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Pokud by se rozhodla podstoupit odvykací léčbu, tak po návratu z ní:

-          služby následné péče

Zákon praví § 64 odst. 1, že služby následné péče jsou terénní služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.

Zákon § 64 odst. 2 říká, že služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) sociálně terapeutické činnosti,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

 

KONKRÉTNÍ ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

Na pražské uživatele drog se zaměřuje několik organizací, pro danou uživatelku nelegálních drog vybírám Drop-in, protože patří mezi hlavní realizátory pomoci pro drogově závislé v Praze a Erika Drop – in zná a již má s jeho službami zkušenosti.

Drop-in působí jako organizace, která se zabývá především prevencí a léčbou drogových závislostí a využívá zásady Harm reduction. Drop – in vznikl v roce 1991. V současné době poskytuje rozsáhlé služby pro uživatele nelegálních drog. Zároveň poskytuje i poradenství jejich rodinným příslušníkům.

 

Služby poskytované Drop-inem:

-          Kontaktní centrum pro uživatele drog /Karolíny Světlé 18, Praha 1, 110 00/

-          Terénní program

-          Mobilní terénní program

-          Centrum metadonové substituce

-          Centrum následné péče.

 

Až na program metadonové substituce, který je určen pro uživatele opiátových látek, může klientka využít všechny služby Drop-in. Jelikož si vydělává na drogy prostitucí, je možné, že bude oslovena térénními pracovnicemi, které se zaměřují na práci s prostitutkami /touto činností se zabývá např. organizace Rozkoš bez rizika.

 

 

 

Zhodnocení situace klientky

 

            Erika již několikrát byla odhodlána k tomu, že bude od drog abstinovat. Velmi dobře reflektovala svoji situaci, chtěla s braním drog přestat a jít udat celou skupinu výrobců pervitinu, ale vždy při návratu do starého prostředí nevydržela a opět svodům drogy podlehla. Pokud v sobě tedy nenajde dostatek vůle a nebude chtít s užíváním pervitinu přestat, tak jí v tom nepomůže žádná sociální služba. Sociální služby jí mohou pomoci v případě, že sama bude chtít změnit svůj život, v lepším případě ji mohou např. terénní pracovníci nebo pracovníci K—centra k abstinenci motivovat nebo pomoci najít léčebné zařízení, v tomto ohledu se bude jednat o základní sociální poradenství.

Služby poskytované uživatelům drog jsou dobře propracované a mají na sebe návaznost. Jejich hlavní výhodou je bezbariérovost, anonymita a bezplatnost, což umožňuňuje téměř každému uživateli drog jejich dostupnost.  Velkým přínosem je princip Harm reduction a výměnný program, který je realizován buďto v kontaktních centrech nebo terénními pracovníky a který dává šanci uživatelům drog brát drogy bezpečně a tím i zlepšuje šance při pozdějším návratu do života v abstinenci.

 

 

 


POUŽITÁ LITERATURA A INTERNETOVÉ ZDROJE

 

MATOUŠEK, Oldřich. Sociální služby. Praha : Portál, 2007.

ISBN 978-80-7367-310-9.

 

Zákon číslo 108/2006  Sb., o sociálních službách [online][cit. 24. 11..2009] Dostupné z: < http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?typ=r&zdroj=sb06108&cd=76>

 

http://www.dropin.cz

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář